Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele - fyzické osoby

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi obchodní společností R-Zone servis s.r.o., Argentinská 702/1, 170 00 Praha 7, IČ: 24754633, (dále jen „prodávající") na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé.

Tyto obchodní podmínky platí pro osoby, které při uzavírání a plnění smlouvy nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel" nebo „kupující")

Spotřebitel se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil při uzavírání kupní smlouvy na webových stránkách www.r-zoneservis.cz, kde s nimi při uzavírání kupní smlouvy vyslovil souhlas.

I. Uzavření smlouvy

1. Smlouva mezi spotřebitelem a prodávajícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky prodávajícímu. O této skutečnosti je povinen prodávající informovat kupujícího prostřednictvím elektronické komunikace.

2. V případě potřeby kupujícího jeho objednávku resp. kupní smlouvu po okamžiku potvrzení prodávajícím resp. uzavření kupní smlouvy měnit, je tato změna možná již pouze po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím.

II. Kupní cena

1. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

2. Cena za dopravu zboží je uvedena dle způsobu přepravy, kterou si spotřebitel zvolí, a je součástí konečné ceny.

3. Kupní cenu za prodávajícím dodávané zboží hradí kupující jedním z následujících způsobů:

a) platbou dobírkou (hotově nebo kartou), kterou se rozumí platba formou předání finanční částky přepravci zboží, který zajišťuje jeho přepravu ke kupujícímu nebo

b) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohového dokumentu, vystaveného prodávajícím, na kterém je také uvedeno číslo bankovního účtu prodávajícího. Variabilním symbolem je číslo zálohového dokumentu, které je uvedeno v potvrzujícím emailu. Spotřebitel je povinen provést platbu do lhůty splatnosti uvedené v zálohovém dokumentu

c) na splátky úvěrovou smlouvou uzavřenou se společností Essox. Smlouva je uzavírána online během objednávky zboží a nabývá platnosti při podpisu všech zúčastněných stran, tj. Kupujícím, společností Essox a Prodávajícím. Zboží v tomto případě může být hrazeno částečnou dobírkou a poté v měsíčních splátkách nebo způsobem dle typu zvoleného úvěru.

4. Pokud nebude kupní cena uhrazena ani do 5 dnů ode dne lhůty splatnosti uvedené v zálohovém dokumentu či při doručení zboží přepravcem v den přepravy, sjednávají si strany, že smlouva pozbývá platnosti.

5. Okamžikem úhrady kupní ceny či zálohy na toto zboží je okamžik připsání na účet prodávajícího či předání peněz v hotovosti předávajícímu či přepravci zboží.

6. Kupní cena a nabídka zůstává v platnosti po dobu zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího, nejpozději však do vyprodání zásob.

III. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele zaplacením celé kupní ceny včetně ceny za dopravu a předáním zboží.

IV. Dodání zboží

1. Prodávající dodává zboží kupujícímu přepravní společností PPL na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Den převzetí zboží kupujícím je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Osobní odběr zboží je taktéž možný, prodávající se řídí způsobem doručení uvedeným v objednávce.

2. Dodání zboží na území jiného státu, než je Česká republika, musí být dojednáno individuálně formou emailové komunikace, a to včetně ceny za dodání zboží. V takovém případě pak bude cena za dodání zboží dojednána některou z těchto forem a neuplatní se sazba cen dodání zboží je uvedená vždy na webových stránkách www.r-zoneservis.cz.

3. Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny. Při dodání zboží na základě objednávek, kdy zboží má být odesíláno nebo může být odesíláno v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

4. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky.

5. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, nebo neposkytnutím dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena, a to zejména poplatek za uskladnění, který je stanoven dle platných právních předpisů, náklady na dopravu, a to včetně nákladů za opakované dodání zboží.

V. Odstoupení od kupní smlouvy a její zrušení

1. Strany mohou kdykoliv na základě oboustranné dohody zrušit mezi nimi již uzavřenou kupní smlouvu. Takováto dohoda může mít pouze písemnou formu, a může být uzavřena buď jakožto samostatně podepsaná dohoda o zrušení kupní smlouvy, nebo formou prokazatelné emailové komunikace mezi stranami, kdy jedna ze stran požádá o zrušení kupní smlouvy, a druhá strana toto akceptuje, přičemž v takovém případě budou mezi stranami také dojednány podmínky zrušení kupní smlouvy.

2. V případě, že v okamžik vůle stran zrušit kupní smlouvu takovouto oboustrannou dohodou je již kupujícím objednané zboží v jeho dispozici, je možné uzavřít tuto dohodu pouze písemně při současném předání (vrácení) tohoto zboží prodávajícímu, a to ve stejném stavu, jako byl stav, ve kterém toto zboží kupující od prodávajícího obdržel.

3. V případě, že kupujícím objednané zboží nebude možné dodat, a plnění prodávajícího se tak stane nemožným vinou třetí osoby či nedostupností takového zboží způsobenou nikoliv přímo prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit. V případě dílčího nemožného plnění může prodávající odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu tohoto nemožného plnění.

4. Strany však v případě takovéto podstatné změny kupní ceny mohou písemně dojednat (formou emailové komunikace či podpisu samostatné dohody), že takovou dohodou mění kupní cenu zboží dodávaného v rámci mezi nimi uzavřené kupní smlouvy, a že za toto zboží tak kupující zaplatí od původní kupní smlouvy rozdílnou v dohodě dojednanou částku.

5. Na základě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží prodávajícímu vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu předmětného zboží, a to do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícímu. Spotřebitel nemá nárok na vrácení ceny dodávky zboží, vzhledem k tomu, že v takový okamžik již byla prodávajícím cena dopravy zaplacena třetí osobě a tato doprava byla i zrealizována.

6. Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy týkající se zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, dále zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele, u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, a při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud spotřebitel porušil jejich originální obal. Kupující také není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy týkající se koupě periodik, novin a časopisů.

7. V případě prodlení prodávajícího s plněním jeho závazku, tj. zejména s dodáním zboží, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud prodávající nesplní svůj závazek ani v přiměřené dodatečné lhůtě.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží

1. V případech uzavření kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, to však pouze do 14 dnů od převzetí zboží. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje doručení projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, a to do rukou prodávajícího do těchto 14 dnů od převzetí předmětného zboží. V takovém případě nebude spotřebitel za odstoupení od smlouvy nijak sankcionován, avšak ponese pouze své náklady spojené s projevem příslušné vůle či dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu.

2. Spotřebitel je oprávněn využít tohoto práva například tím, že osobně doručí zboží prodávajícímu na adresu R-ZONE Servis, s.r.o., Kloboukova 11, 14800, Praha 4, nejlépe po předchozí telefonické dohodě, společně s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Spotřebitel může také na své vlastní náklady zboží doručit prodávajícímu na adresu R-ZONE Servis, s.r.o., Kloboukova 11, 148 00, Praha 4 a to také s písemným projevem vůle od kupní smlouvy odstoupit.

3. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí zboží v původním stavu, nepoškozené, včetně příslušenství, písemné dokumentace, návodu a podobně. Pokud bude zboží jakkoliv poškozeno či spotřebitel nevrátí prodávajícímu zboží kompletní, má prodávající nárok na náhradu způsobené škody či na úhradu za bezdůvodné obohacení, které spotřebiteli tímto vzniklo. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. Odpovědnost za vady

1. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v běžném opotřebení zboží, mechanickém poškození, vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s návodem k použití či případné nefunkčnosti zboží způsobené znečištěním zboží, tedy užíváním v rozporu s návodem k použití.

2. Záruční doba na zboží činí dva roky. Životnost akumulátorů je 6 měsíců. Kupující bere na vědomí, že při koupi zboží z předváděcích akcí, je záruční doba jeden rok a kapacita akumulátoru je snížená.

VIII. Přechod nebezpečí škody na zboží

V případě spotřebitele přechází na tohoto nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží od přepravce, který dodání zboží do rukou spotřebitele provádí, nebo okamžikem, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

IX. Osobní údaje kupujících

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

2. Souhlasem s obchodními podmínkami spotřebitel současně projevuje souhlas se zasíláním komerčních obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na kontakty uvedené v objednávce nebo při registraci spotřebitele. Svůj souhlas se zasíláním komerčního sdělení může spotřebitel odvolat kdykoliv formou písemné žádosti na adresu R-Zone servis s.r.o., koresp. adresa uvedena v kontaktech na webových stránkách nebo servis@r-zoneservis.cz.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

X. Doručování a komunikace

1. Kupující se zavazuje, že bude s prodávajícím komunikovat na emailové i poštovní adrese uvedené v objednávce kupujícího v internetovém obchodě prodávajícího uvedené. Kupující se dále zavazuje, že v případě změny těchto adres neprodleně kontaktuje prodávajícího k učinění změny těchto adres v jeho registraci v internetovém obchodě.

2. V případě, že prodávající zašle kupujícímu emailovou formou či poštovní formou na kupujícím uvedenou adresu listinu, projev vůle či jinou zásilku, považují se v případě neprokazatelného doručení takové listiny, projevy vůle a zásilky za doručené nejpozději desátého dne ode dne odeslání.

3. V případě porušení závazků kupujícího dle tohoto článku, zejména při neuvedení správné poštovní či emailové adresy či nekontaktování prodávajícího neprodleně po takové změně k uvedení informací prodávajícího do souladu se skutečností, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku. Tuto smluvní pokutu může prodávající kupujícímu kdykoliv prominout, avšak slouží k eliminaci zbytečných nákladů prodávajícího na zasílání listin či zásilek na kupujícím uváděné neexistující adresy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupující prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, s jejich obsahem souhlasí, a to na základě své svobodné, skutečné a vážné vůle.

2. Kupující souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami také prohlašuje, že má zájem na koupi zboží od prodávajícího a uzavření platné a účinné kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné také z internetové adresy www.r-zoneservis.cz. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky doplňovat i měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a změnami na trhu zboží.

3. Neplatnost některého ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

4. Případné změny lze činit jen na základě dohody mezi stranami.
Kupující vytvořením objednávky na serveru www.r-zoneservis.cz plně souhlasí se zněním obchodních podmínek www.r-zoneservis.cz. Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2012. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro podnikatele

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi obchodní společností R-Zone servis s.r.o., Argentinská 702/1, 170 00 Praha 7, IČ: 24754633, (dále jen „prodávající") na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé.
Tyto obchodní podmínky platí pro osoby, které při uzavírání a plnění jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel" nebo „kupující")
Kupující se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil při uzavírání kupní smlouvy na webových stránkách www.r-zoneservis.cz, kde s nimi při uzavírání kupní smlouvy vyslovil souhlas.

I. Uzavření smlouvy

1. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky prodávajícímu. O této skutečnosti je povinen prodávající informovat kupujícího prostřednictvím elektronické komunikace.

2. V případě potřeby kupujícího lze jeho objednávku resp. kupní smlouvu po okamžiku potvrzení prodávajícím resp. uzavření kupní smlouvy měnit, je tato změna možná již pouze po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím.

II. Kupní cena

1. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit.

2. Cena za dopravu zboží je uvedena dle způsobu přepravy, kterou si kupující zvolí, a je součástí konečné ceny.

3. Kupní cenu za prodávajícím dodávané zboží hradí kupující jedním z následujících způsobů:

a) platbou dobírkou (hotově), kterou se rozumí platba formou předání této částky přepravci zboží, který zajišťuje jeho přepravu ke kupujícímu, nebo

b) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohového dokumentu, vystavené prodávajícím. Variabilním symbolem je číslo zálohového dokumentu, které je uvedeno v potvrzujícím emailu. Kupující je povinen provést platbu do lhůty splatnosti uvedené na zálohovém dokumentu.

4. Pokud nebude kupní cena uhrazena ani do 3 dnů ode dne lhůty splatnosti uvedené v zálohové faktuře či při doručení zboží přepravcem v den přepravy, sjednávají si strany, že smlouva pozbývá platnosti.

5. Okamžikem úhrady kupní ceny či zálohy na toto zboží je okamžik připsání na účet prodávajícího či předání peněz v hotovosti nebo platební kartou předávajícímu či přepravci zboží.

6. Kupní cena a nabídka zůstává v platnosti po dobu zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího, nejpozději však do vyprodání zásob.

III. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny včetně ceny za dopravu a předáním zboží.

IV. Dodání zboží

1. Prodávající dodává zboží kupujícímu přepravní společností PPL na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce kupní smlouvě. Den dodání zboží je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Osobní odběr je taktéž možný.

2. Dodání zboží na území jiného státu, než je Česká republika, musí být dojednáno individuálně formou emailové komunikace, a to včetně ceny za dodání zboží. V takovém případě pak bude cena za dodání zboží dojednána některou z těchto forem a neuplatní se sazba cen dodání zboží uvedená na www.r-zoneservis.cz.

3. Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny. Při dodání zboží na základě objednávek, kdy zboží má být odesíláno nebo může být odesíláno v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

4. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky.

5. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, nebo neposkytnutím dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena, a to zejména poplatek za uskladnění, který je stanoven dle platných právních předpisů, náklady na dopravu, a to včetně nákladů za opakované dodání zboží.

V. Odstoupení od kupní smlouvy a její zrušení

1. Prodávající a kupující mají právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být druhé smluvní straně prokazatelně doručeno prodávajícímu. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

3. Odstoupením od kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu bez ohledu na zavinění kupujícího nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v opačném případě vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

5. Na základě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu předmětného zboží, a to do 30 dnů od převzetí zboží. Kupující nemá nárok na vrácení ceny dodávky zboží, vzhledem k tomu, že v takový okamžik již byla prodávajícím cena dopravy zaplacena třetí osobě a tato doprava byla i zrealizována.

6. V případě, že kupujícím podnikatelem objednané zboží nebude možné dodat, a plnění prodávajícího se tak stane nemožným vinou třetí osoby či nedostupností takového zboží způsobenou nikoliv přímo prodávajícím, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit. V případě dílčího nemožného plnění může prodávající odstoupit od kupní smlouvy pouze v rozsahu tohoto nemožného plnění.

VI. Odpovědnost za vady

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v běžném opotřebení zboží, mechanickém poškození, vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s návodem k použití či
případné nefunkčnosti zboží způsobené znečištěním zboží, tedy užíváním v rozporu s návodem k použití.

3. Záruční doba na zboží činí jeden rok. Životnost baterií je 6 měsíců.

4. Kupující je povinen vytknout vady u prodávajícího v záruční době.

VII. Přechod nebezpečí škody na zboží

Přechod nebezpečí škody na kupujícího přechází okamžikem převzetí zboží od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží, a to ve smyslu § 455 obch. zák.

VIII. Rozhodné právo
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy resp. Všeobecných obchodních podmínek, které určují obsah kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, a to zejména obchodním zákoníkem v platném znění.

IX. Osobní údaje kupujících

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

2. Souhlasem s obchodními podmínkami spotřebitel současně projevuje souhlas se zasíláním komerčních obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na kontakty uvedené v objednávce nebo při registraci spotřebitele. Svůj souhlas se zasíláním komerčního sdělení může spotřebitel odvolat kdykoliv formou písemné žádosti na adresu R-Zone servis s.r.o. nebo servis@r-zoneservis.cz.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

X. Doručování a komunikace

1. Kupující se zavazuje, že bude s prodávajícím komunikovat na emailové i poštovní adrese uvedené v objednávce kupujícího v internetovém obchodě prodávajícího uvedené. Kupující se dále zavazuje, že v případě změny těchto adres neprodleně kontaktuje prodávajícího k učinění změny těchto adres v jeho registraci v internetovém obchodě.

2. V případě, že prodávající zašle kupujícímu emailovou formou či poštovní formou na kupujícím uvedenou adresu listinu, projev vůle či jinou zásilku, považují se v případě neprokazatelného doručení takové listiny, projevy vůle a zásilky za doručené nejpozději desátého dne ode dne odeslání.

3. V případě porušení závazků kupujícího podnikatele dle tohoto článku, zejména při neuvedení správné poštovní či emailové adresy či nekontaktování prodávajícího neprodleně po takové změně k uvedení informací prodávajícího do souladu se skutečností, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku. Tuto smluvní pokutu může prodávající kupujícímu kdykoliv prominout, avšak slouží k eliminaci zbytečných nákladů prodávajícího na zasílání listin či zásilek na kupujícím uváděné neexistující adresy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupující prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, s jejich obsahem souhlasí, a to na základě své svobodné, skutečné a vážné vůle.

2. Kupující souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami také prohlašuje, že má zájem na koupi zboží od prodávajícího a uzavření platné a účinné kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné také z internetové adresy www.r-zoneservis.cz. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky doplňovat i měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a změnami na trhu zboží.

3. Neplatnost některého ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

4. Případné změny lze činit jen na základě dohody mezi stranami.

Kupující vytvořením objednávky na serveru www.r-zoneservis.cz plně souhlasí se zněním obchodních podmínek www.r-zoneservis.cz. Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2012. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.