Robotické vysavače RobZone Roomy Gold a Roomy Silver Dog

Prodej robotických vysavačů a příslušenství RobZone
Košík
0 Položky
Celkem: 0 K?

0 Zboží
0 K?
Robotické vysava?e

Pokud pot?ebujete provést pozáru?ní (mimozáru?ní) opravu Vašeho výrobku, zašlete nebo osobn? doru?te p?ístroj spole?n? s dokovací stanicí, adaptérem nejlépe v originál nebo jiném vyhovujícím p?epravním obalu na naši adresu spole?n? s pr?vodním dopisem o závad? vysava?e a kontaktem na Vás (telefon, e-mail a p?esná doru?ovací adresa). Pokud dojde k poškození výrobku ?i p?íslušenství díky nedosta?ujícímu obalu, m?že servisní st?edisko v takových p?ípadech rozhodnout o nep?evzetí zásilky od p?epravní spole?nosti.

Jakmile p?ístroj obdržíme, bude provedena LOKALIZACE ZÁVADY. Tato je provád?na zcela ZDARMA.  Poté Vám bude oznámena cena opravy, v?etn? p?ípadných expedi?ních náklad? (poštovné, balné).

Po odsouhlasení ?ástky za opravu Váš robotický vysava? opravíme a zašleme zp?t na Vaši adresu, a to na dobírku službou PPL nebo si pro Váš robotický vysava? m?žete p?ijít osobn?. V p?ípad?, že opravu požadovat nebudete, pak Vám robotický vysava? bude vrácen ve stávajícím stavu pouze za expedi?ní náklady. Expedi?ní náklady PPL + balné, dobírkovné ?iní 206,- K? v?etn? DPH, cena platná pro území ?eské republiky.

P?i osobním odb?ru u placené opravy je zákazník informován o stavu/ukon?ení opravy, o ?ástce prost?ednictvím SMS, kterou obdrží od servisního st?ediska. ?ástka opravy je sou?ástí sms zprávy ú?elov?, aby zákazník p?ed samotným vyzvednutím byl obeznámen o p?esné ?ástce opravy.

V p?ípad? Vašeho zájmu o p?ikoupení p?íslušenství, informujte servisní st?edisko, které ho zašle zp?t k Vám, spolu s opraveným vysava?em.

S robotickým vysava?em je zárove? zaslán i da?ový doklad o provedené mimozáru?ní oprav?.

V p?ípad? jakýchkoliv nejasností ohledn? závady, postupu, nás prosím kontaktujte ke konzultaci.

LOKALIZACE ZÁVADY  JE ZCELA ZDARMA !